آمار Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی- اهداف و زمینه‌ها
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی با هدف انتشار پژوهش‌های اصیل با موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات روسی در ایران منتشر می‌گردد و با توجه به عنوان نشریه در حوزه‌های مربوط به زبان روسی، ادبیات روسی، ادبیات تطبیقی، زبانشناسی همگانی، زبانشناسی تطبیقی، آموزش زبان روسی، جامعه­ شناسی و روانشناسی زبان روسی، ترجمه و..... مقاله می‌پذیرد.

"Исследовательский журнал русского языка и литературы" издается в Иране с целью публикации оригинальных исследований, посвященных русскому языку и литературе. Содержание статьи должно соответствовать тематике журнала. Принимаются статьи, подготовленные в следующих областях: общее языкознание, сравнительное и сопоставительное языкознание, социо- и психолингвистика, функциональная грамматика, литература, сравнительное литературоведение, лингводидактика, переводоведение.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی:
http://journaliarll.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب