آمار راهنمای نگارش مقاله - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقاله

 • مقالات ارسالی به مجله باید حاصل تحقیق و پژوهش نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.

 • زبان مجله روسی است.

 • مقاله در مجله دیگری چاپ نشده باشد و همزمان برای مجلات داخلی و خارجی ارسال نشده باشد. مجله از پذیرش مقالات رد شده در مجلات دیگر معذور است.

 • ساختار مقاله شامل عنوان؛ چکیده «120 تا 140 کلمه» و واژگان کلیدی «5 تا 7 کلمه» (عنوان، چکیده و واژگان کلیدی به زبان‌های روسی، فارسی، انگلیسی)؛ مقدمه؛ متن اصلی؛ نتیجه‌گیری و فهرست منابع (به زبان‌های روسی و انگلیسی) ارجاع داده شده در متن مقاله، باشد. متن اصلی نباید کمتر از 3000 و بیش از 4000 واژه باشد.

 • صفحه عنوان مقاله دارای عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، دانشگاه و مرتبه علمی، تلفن و نشانی پست الکترونیکی (دانشگاهی) نویسنده (یا نویسندگان) باشد.

 • ارجاعات در متن مقاله در میان دو کمان ()، شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار منبع و شماره صفحه باشد (ایوانوف 2013. 92).

 • منابع مورد استفاده در متن به ترتیب الفبایی نام خانوادگی پدیدآورندگان، به شکل زیر تنظیم شود:

 • کتاب: نام خانوادگی، نام؛ تاریخ انتشار (داخل پرانتز)؛ عنوان اثر اصلی و فرعی با خط کج (ایتالیک)؛ محل نشر: ناشر.

 • مقاله: نام‌خانوادگی، نام و تاریخ انتشار داخل پرانتز؛ عنوان مقاله؛ نام مجله یا مجموعه مقالات ایتالیک؛ دوره یا سال و شماره برای مجله، محل نشر و ناشر برای مجموعه مقالات صفحه شروع و پایان مقاله.

 • منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام؛ عنوان اثر؛ نشانی کامل پایگاه اینترنتی، تاریخ مراجعه به سایت.

 • مجله حق رد، چاپ و ویرایش مقالات را برای خود محفوظ دانسته و از برگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

 • مقاله ارسالی با برنامه "Word 1997-2003" و قلم Times New Roman، اندازه حروف 14 با فاصله 5/1 بین سطور، فاصله بالا و پایین صفحه 5/2 سانت، فاصله چپ 3 سانت، فاصله راست 5/1 سانت و فاصله برای شروع پاراگراف 25/1 سانت باشد.

Требования к оформлению статьи:

 • Присланные статьи должны быть результатами исследований автора (авторов) статьи.
 • Язык журнала – русский.
 • К изданию принимаются статьи, ранее нигде не публиковавшиеся.
 • Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат.
 • Структура статьи: название, аннотация (120-140 слов), ключевые слова (5-7 слов), введение, основной текст, заключение и список использованной литературы (на русском и английском языках). Основной текст не должен быть менее 3000 и более 4000 слов.
 • В начале статьи помещаются: полное название статьи, имя и фамилия, место работы, ученая степень, звание, адрес электронной почты, телефон автора (авторов).
 • Сведения о цитирируемых источниках в тексте статьи приводятся в скобках, включая фамилию автора, од издания источника и номера страниц (Иванов 2013. 92).
 • В библиографических ссылках приводятся обязательные элементы описания в строгой последовательности по алфавитному порядку фамилий авторов нижеследующим образом:
 • Книга: фамилия, дата издания (в скобках), название основного и неглавного произведения (набираются курсивом), место издания, издательство.
 • Статья: фамилия, имя, дата издания (в скобках), название статьи, название журнала или сборника статей (набираются курсивом), год и номер журнала, место издания и издательства для сборника статей первая и последняя страницы статьи.
 • Интернет-источники: фамилия, имя, название произведения, полный адрес интернета (сайта), дата обращения.
 • Материалы предоставляются в следующем виде: в редакторе Word 1997–2003; шрифт “Times New Roman”; основной текст – кегль 14; интервал 1,5; верхнее и нижнее поля –2,5 см; левое поле –3 см, правое поле –1,5 см; отступ (абзац) –1,25 см.
 • Вы направляете статью на электронный  адрес главного редактора: myahya@ut.ac.ir

دفعات مشاهده: 2889 بار   |   دفعات چاپ: 234 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury

Designed & Developed by : Yektaweb