АЛОЭ, С. Persian Poetry in the Perception of Wilhelm Küchelbecker. Issledovatel’skiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury, v. 13, p. 11-28, 4 fev. 2019.