آمار Voice of the Russian Truth... The thought of F. M. Dostoyevsky in the Russian intellectual-cultural tradition in the post-Kantian philosophical perspective - исследовательский журнал русского языка и литературы
   [Home ] [Archive]   [ فارسی ]  
:: Main :: About :: Archive :: Submit :: Contact :: Search :: Site Map :: Persian Language (Fa) ::
:: Volume 9 - 1 ::
Вестник ИАРЯЛ 2017, 9 - 1: 7-26 Back to browse issues page
Voice of the Russian Truth... The thought of F. M. Dostoyevsky in the Russian intellectual-cultural tradition in the post-Kantian philosophical perspective
Marian Broda Prof. *
Professor University of Łódź , abroda@wp.pl
Abstract / چکیده:   (754 Views)

Cultivated for ages in the Russian intellectual-cultural tradition and community consciousness questions about Russia and formulated within them the questions about the thought and work of F.M. Dostoyevsky remain often symptomatically integrally linked, even mutually co-assuming. As, programmatically assumed by the author of the article, the post-Kantian philosophical perspective illustrates and helps to explain, all questions and cognitive attempts always remain the subjective acts. Recognized underway, or contemplated in the depth of their mystery, the essence and, broadly, subjectivity – of Dostoyevsky’s thought and Russia as such – thus constitute the correlates of the particular, creating them, subjective sense-formatting intentions. If so, the analysis of the circumstances of Dostoyevsky’s central place in his native tradition and consciousness, of finding by many Russian thinkers in his own statements a desired voice of Russian Truth, creates a chance for heuristically fertile analysis of Dostoyevsky’s thought, as well as the basis and character of this tradition and consciousness.

Keywords: Dostoyevsky – Russia – Tradition – Riddle-Mistery – Post-Kantian Philosophical Perspective.
آواهای حقیقت روسی ... اندیشه داستایفسکی در سنت فکری و فرهنگی روسیه (دیدگاه فلسفی پست‌کانتی) ماری‌آن برودا* استاد زبان و ادبیات روسی دانشگاه لودز، لودز، لهستان. (تاریخ دریافت: نوامبر 2016؛ تاریخ پذیرش: فوریه 2017) موضوع روسیه و آثار ادبی داستایفسکی که ریشه در سنت فکری و فرهنگی روسیه و افکار جمعی مردم این کشور دارند، اغلب به طور جدایی‌ناپذیری به یکدیگر مربوط هستند. دیدگاه فلسفی پست‌کانتی که نگارنده مقاله حاضر نیز با آن همسوست نشان می‌دهد که تلاش‌های معرفت‌شناختی همواره، ذهنی شناخته می‌شوند. بنابراین، ماهیت و یا به بیان کلی‌تر عینیت اندیشه داستایفسکی و خودآگاهی و خودشناسی روسیه که خاستگاه اینگونه جستارها را در عمق جان خود جا داده‌است به مثابه عناصری شناخته می‌شوند که در خلق ایده‌های معنازای ذهنی نقش بسزایی ایفا می‌کنند. بر همین اساس، تحلیل فرضیه‌های محوریت جایگاه داستایفسکی در سنت و معرفتی که همسو با تفکر اوست و تحلیل کشف صدای مطبوع «حقیقت روسی» که بسیاری از اندیشمندان و متفکران روس تنها در گفتمان او یافته‌اند، امکان تحلیل اکتشافی پرباری از اندیشه خود داستایفسکی و ریشه و ویژگی‌های این سنت و آگاهی را میسر می‌سازد. واژگان کلیدی: داستایفسکی، سنت، رمز و راز، دیدگاه نظری پست‌کانتی.
متن کامل/ скачать / Full-Text [PDF 301 kb]   (361 Downloads)    
Type of Study: Research | Subject: other
ePublished: 2017/02/22
* Corresponding Author Address: Łódź
Send email to the article authorXML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Broda M. Voice of the Russian Truth... The thought of F. M. Dostoyevsky in the Russian intellectual-cultural tradition in the post-Kantian philosophical perspective. Вестник ИАРЯЛ. 2017; 9 :7-26
URL: http://journaliarll.ir/article-1-97-en.html
Volume 9 - 1 Back to browse issues page
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی исследовательский журнал русского языка и литературы
Persian site map - English site map - Created in 0.049 seconds with 794 queries by yektaweb 3568