آمار A new way to drawing the portray of Iran in long story «Sins by Whom?» by Daniil Mordovtsev - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Motamednia M. A new way to drawing the portray of Iran in long story «Sins by Whom?» by Daniil Mordovtsev . Issledovatel'skiy zhurnal russkogo yazyka i literatury. 2017; 9 (1) :111-123
URL: http://journaliarll.ir/article-1-79-en.html
University of Mazandaran , m.motamednia@umz.ac.ir
Abstract / Аннотация:   (1314 Views)

Orient and oriented character with the rare features and brilliant beauty attract the romantic writers. This attractiveness becomes more widespread in the works of creators of Russian historical novels particularly in long story “Sins by whom?“. This work has integrated in it several conflicting objectives. Attempting to depict realistic image in the work with the evident tension towards melodrama is being inexorably. Entwined as a result of the evident tension towards melodrama is being inexorably entwined. (Love of Estenka and Iranian captive girl) .As the author skillfully leads the reader into the mysterious and unfamiliar oriented world, familiarizes them with the psychological aspect of women’s training in harem (Iranian girls character) and at the same time indirectly compared traditions and habits of the people of Russia and Iran with each other.
 

Keywords: Culture, East, "Sins by Whom?", D.L. Mordovtsev, Training of Harams Woman, Customs and Habits of the People of Russia and Iran.
مسیر جدید ترسیم چهره ایران در داستان بلند «به گناهان چه کسی؟» اثر دانیل ماردووتسف معصومه معتمدنیا* استادیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (تاریخ دریافت: مه 2016؛ تاریخ پذیرش: اوت 2016) شرق و چهره شرقی با ویژگی‌های نادر و زیبایی درخشان همواره توجه رمانتیک‌نویسان را به‌خود جلب کرده‌است. این جذابیت در آثار نویسندگان رمان‌های تاریخی روسی، به‌ویژه در داستان بلند «به گناهان چه کسانی؟» اثر ماردووتسف گسترش بیشتری می‌یابد. این اثر چند هدف متضاد را در خود تلفیق کرده است: تلاش برای نشان‌دادن تصویری واقع‌گرایانه با کششی مشهود به‌سمت ملودرام (عشق استنکا و دختر اسیر ایرانی) و این اهداف به‌طرز اجتناب ناپذیری درهم می‌آمیزند. همان‌گونه که نویسنده با مهارت هرچه تمام‌تر خواننده را به دنیای مرموز و ناآشنای شرق هدایت می‌کند، او را با روانکاوی تربیت زنان حرم (شخصیت دختر ایرانی) نیز آشنا می‌سازد و در عین حال به‌طور غیرمستقیم به مقایسه سنت‌ها و عادات مردم روسیه و ایران با یکدیگر می‌پردازد. واژ‌گان کلیدی: فرهنگ، شرق، «به گناهان چه کسانی؟»، ماردووتسف، تربیت زنان حرمی، سنت‌ها و عادات مردم روسیه و ایران.
Type of Study: Research | Subject: Literature
Published: 2017/02/22

Send email to the article author


© 2018 All Rights Reserved | Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury

Designed & Developed by : Yektaweb