آمار Term formation as the object of analysis of various terminology systems (on the basis of analysis of aerospace terminology in Russian language) - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Baharloo H. Term formation as the object of analysis of various terminology systems (on the basis of analysis of aerospace terminology in Russian language). Issledovatel'skiy zhurnal russkogo yazyka i literatury. 2017; 9 (1) :91-110
URL: http://journaliarll.ir/article-1-77-en.html
Russian Language at Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. , baharloo@tmu.ac.ir
Abstract / Аннотация:   (1278 Views)
This article is dedicated to the study of the method of various term system analysis from term formation perspective. Herewith as the simple of analysis is studied aerospace terminology in Russian language. The main ways of term formation are divided into four groups: synthetic way, adoption, semantic metaphorization, analytic way. Each way and the nuances of its analysis are explained in detail and are illustrated at the example of the aerospace terminology. Further, by comparing aerospace terminology with other term systems (the nanotechnology and the oil and gas industry) is demonstrated that various term forming ways are not identically used by various term systems and each term system prioritizes the ways by their ability to meet their needs. In aerospace terminology the analytic way and abbreviation have more frequency in comparison with the nanotechnology and the oil and gas industry terminology, where the affixation ways is used more frequently. 
Keywords: Term Formation, Term System, Aerospace Terminology, Synthetic Way of Term Formation, Adoption, Semantic Metaphorization, Analytic Way of Term Formation.
اصطلاح‌سازی به عنوان موضوع آنالیز مجموعههای واژگانی (با تکیه بر آنالیز مجموعه واژگانی هوافضا در زبان روسی) هادی بهارلو* استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (تاریخ دریافت: آوریل 2016؛ تاریخ پذیرش: ژوئیه 2016) این مقاله به بررسی نحوه آنالیز مجموعه‌های واژگانی مختلف از منظر اصطلاح‌سازی می‌پردازد. در عین حال، مجموعه واژگانی اصطلاحات هوافضا در زبان روسی به عنوان نمونه بررسی شده است. در مقاله روش‌های اصلی اصطلاح‌سازی به چهار دسته کلی تقسیم شده‌اند: روش تحلیلی، استعاره معنایی، وام‌گیری و روش تصریفی. هر روش و جزئیاتی که در جریان آنالیز باید به آنها توجه ویژه‌ای شود با نمونه‌برداری از مجموعه واژگانی هوافضا به صورت کامل توضیح داده شده است. در ادامه با تکیه بر مقایسه مجموعه واژگانی اصطلاحات هوافضا با دیگر مجموعه‌های واژگانی در زبان روسی (مانند مجموعه واژگانی فناوری نانو و صنعت نفت و گاز) نشان داده شده است که اگرچه مجموعه‌های واژگانی از روش‌های یکسانی برای اصطلاح‌سازی استفاده می‌کنند، اما میزان کاربرد هر یک از روش‌ها در مجموعه‌های مختلف با یکدیگر برابر نیست و هر مجموعه از روشی که قابلیت بیشتری برای رفع نیازهای آن دارد، بیشتر استفاده می‌کند. برای نمونه، می‌توان به کاربرد بیشتر روش ساخت روش تحلیلی و اختصارسازی در مجموعه واژگانی هوافضا در مقایسه با مجموعه واژگانی فناوری نانو و نفت و گاز اشاره کرد که بیشتر از وندها برای ساخت اصطلاحات استفاده می‌کنند. واژ‌گان کلیدی: اصطلاح‌سازی، مجموعه واژگانی، مجموعه واژگانی هوافضا، روش تحلیلی، استعاره معنایی، وامگیری، روش تصریفی.
Type of Study: Research | Subject: Russian Language
Published: 2017/02/22

Send email to the article author


© 2018 All Rights Reserved | Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury

Designed & Developed by : Yektaweb