آمار Ethnonymy as a mirror of the ethnic map of the region - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


Associate Professor of the Department of Philological Education and Journalism of the Surgut State Pedagogical University, , sirotkina71@mail.ru
Abstract / Аннотация:   (748 Views)
The basic premise of the proposed study is that each person is aware of himself as part of a certain ethnos, and also identifies other people on the basis of ethnicity. An important role in this process is played by the category of ethnicity, under which the author of the article understands such a language as universal by means of which a person determines the belonging of himself and others to one or another ethnic group. In the article on the ethnonym of Perm Krai, the functioning of ethnonyms in different types of discourse is considered. The ethnonimicon of the business, scientific, dialectal, and artistic text is analyzed, ethnoanthroponyms and ethnotoponyms are considered which mirror the ethnohistorical processes that took place on the territory of the region. In conclusion, the conclusion is that the consideration of the functioning of ethnonyms in different types of discourse reflects the ethnic fragment of the regional picture of the world, allows one to draw conclusions about interethnic contacts of ethnoses of the investigated area, represents ethnic stereotypes and associations associated with representatives of different cultures.
Keywords: Ethnonyms, Discourse, Regional Picture Of The World, Ethnic Stereotypes.
قومیت‌شناسی به‌عنوان تصویری از مردم‌شناسی منطقه تاتیانا آلکساندرونا سیروتکینا* دانشیار زبان و ادبیات روسی و روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی علوم تربیتی سورگوت، سورگوت، روسیه. (تاریخ دریافت: مه 2017؛ تاریخ پذیرش: ژوئیه 2017) پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که هر انسانی خود را جزئی از یک ملیت مشخصی می‌پندارد و دیگران را بر اساس ویژگی‌های ملیتی و قومی از هم متمایز می‌کند. مقوله قومیت‌گرایی نقش بسزایی در فرآیند مورداشاره دارد. به اعتقاد نویسنده این مقاله درواقع قومیت‌گرایی شامل پدیده فراگیر زبان‌محوری می‌شود که به‌واسطه آن، هر فردی تعلق خود و دیگران را به یک ملیت یا قومیتی تعیین می‌کند. مقاله حاضر، بر مبنای واقعیات قومیت‌شناسی منطقه «پرم» به بررسی و مطالعه کاربرد نام‌های قومی در حوزه‌های مختلف زبانی می‌پردازد و نام‌های قومی- محلی مختلف در متون تجاری، گویش محلی و ادبی را که درواقع آینه فرآیندهای تاریخی-قومیتی جاری در منطقه هستند، بررسی می‌کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد مطالعه کارکرد نام‌های قومی در حوزه‌های مختلف زبانی بخش قومیتی علاوه بر آنکه تصویری روشن از یک منطقه از جهان را به‌دست می‌دهد، درباره روابط بین قومی مردمان منطقه موردبررسی نیز ما را به نتایج مفیدی می‌رساند؛ همچنین کلیشه‌های قومی و باورهای ملیتی مرسوم در بین نمایندگان فرهنگ‌های مختلف را بازنمایی می‌کند. واژگان کلیدی: واژگان قومی-محلی، حوزه‌های زبانی، تصویر منطقه‌ای از جهان، کلیشه‌های قومی و ملیتی.
Type of Study: Research | Subject: Literature
Published: 2017/12/6