آمار The quantitative conversion of the component composition of steady-phrases - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


Associate professor, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University Tula, Tula, Russia. , safonova76@mail.ru
Abstract / Аннотация:   (772 Views)
The Article is devoted to one of the methods of the conversion of fixed expressions (proverbs, sayings, aphorisms and such cliché’ sentences) in the modern Russian language – to reduce their component composition (implizieren, implications). Question quantitative changes in the steady phrases are considered in the aspect of the General problem of phraseological variability. The article offers the author's position in resolving disputes regarding the definition of "variant", "variant" paradigm, "other services derivative", the connection of impliciture phrases with the process of variation and derivational tendencies operating in language and speech. Special attention is paid to the description of the formation of variants and derivatives of the phrases sustainable by reducing their external forms, are the types of quantitative variants phrasal units and describe the new unit that produces base and a sustainable phrase.
Keywords: Steady-Phrases, Variation, Derivation, Variant, Derivative, Impliciture, Ellipse.
تأویل کمیتی در ساختار ترکیبات پایدار تاتیانا ولادیمیرونا سافونووا* دانشیار گروه زبان و ادبیات روسی دانشگاه دولتی تربیت‌معلم لف تالستوی تولا، تولا، روسیه. (تاریخ دریافت: فوریه 2017؛ تاریخ پذیرش: مه 2017) مقاله حاضر به مطالعه یکی از روش‌های تأویل گروه‌_واژه‌های پایدار (ضرب‌المثل‌ها، اقوال معروف، کلمات قصار و جملات کلیشه‌ای مشابه) در زبان معاصر روسی و کوتاه شدن ساختار ترکیبی آن‌ها (اختصار و تلخیص) می‌پردازد. تغییرات کمیتی در ساختار گروه-واژه‌های پایدار از منظر گوناگون گروه-واژه شناختی بررسی و تحلیل می‌شود. دراین مقاله دیدگاه‌های نویسنده با هدف حل مسائل مورد مناقشه، پیرامون مفاهیمی چون «گونه‌های مختلف واژه»، «الگوواره گونه»، «مشتقات حاصل از گروه-واژه‌ها و اصطلاحات» بیان‌شده‌است. همچنین به رابطه کوتاه‌شدن گروه-واژه‌های پایدار با فرایندهای گونه‌سازی و اشتقاق‌سازی موجود و جاری در زبان پرداخته‌شده‌است. توجه ویژه نویسنده مقاله به توصیف قواعد حاکم بر ساخت گونه‌های مختلف واژه و مشتقات گروه-واژه‌های پایدار از طریق تلخیص شکل ظاهری معطوف بوده و به بررسی انواع گونه‌های کمیتی واحدهای گروه-واژه‌ای ارائه‌شده و واحدهای جدید مشتق شده از ترکیبات پایدار پرداخته است. واژگان کلیدی: گروه- واژه پایدار، گونه‌سازی، مشتق‌سازی، مترادف، گونه واژه، مشتق، تلخیص، حذف به قرینه.
Type of Study: Research | Subject: Literature
Published: 2017/12/6