آمار Hatred as a Moral and Ethical Conception in Russian Society - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


Assoсiate Professor of English for Professional Purposes Department of Perm State National Research University,
Abstract / Аннотация:   (739 Views)
The present paper deals with the national specifics of the assessment aspect in the meaning of the words. A modern scientific paradigm considers the language as a cognitive tool of understanding the world and keeping and representing people’s experience and values which reflect the people’s vision of the world (“the world picture). Usually linguistics understands the language world picture as a way of understanding reality fixed in the language and typical of a given language group. One of the most important language world picture components is the category of assessment of a system of social and personal values objectified in language units. Problems of assessment exist at different language levels (morphological, lexical, syntactical).However, the national assessment specifics are still not studied enough. Since man’s world view is based on the assessment components of sense in the world picture, ignoring them makes it hard or impossible for representatives of different cultures to understand each other, which makes the research of sense assessment components and their variations in different societies an urgent problem. The article considers the results of a linguistic experiment aimed at finding shades of meaning and personal implications correlated with the word hatred in moral and ethical conceptions of Russian society. The analysis of the experiment results allowed us to partially reconstruct the world picture of the Russian culture representatives and reveal the phenomenon assessment aspect.
Keywords: Sems, Assessment Aspect, The Language World Picture, Moral And Ethical Conceptions, Hatred.
تبیین دیدگاه‌های اخلاقی و رفتاری جامعه روسیه بر مبنای بررسی نمونه‌ای واژه «نفرت» آللا فیرسونا کارلیاکووا* دانشیار گروه زبان انگلیسی با گرایش ارتباطات تخصصی، دانشگاه دولتی تحقیقات ملی پرم، پرم، روسیه. (تاریخ دریافت: آوریل 2017؛ تاریخ پذیرش: ژوئیه 2017) مقاله حاضر به بررسی مسائل مربوط به ویژگی‌های ملی جزء ارزشی در معنای واژه‌ها می‌پردازد. بر پایه تعاریف علمی نوین، زبان ابزاری شناختی برای درک جهان، حفظ و بازنمایی تجربیات و ارزش‌های فرهنگی یک ملت به شمار می‌آید. یکی از اجزای مهمِ تشکیل‌دهنده تصویر زبانی جهان، مقوله ارزش‌گذاری یا به عبارتی نظام ارزش‌های جامعه و شخصیت‌ها است که در واحدهای مختلف زبانی نمود پیدا می‌کند. برخی از دانشمندان اهمیت مقوله ارزش‌گذاری را به‌عنوان یکی از مقوله‌های درک زبانی آن‌قدر بالا می‌دانند که در کنار تصویر زبانی جهان، از تصویر ارزش‌محور جهان به‌طور مجزا یاد می‌کنند که شامل مهم‌ترین مفاهیم یک فرهنگ می‌شود؛ مجموعه این مفاهیم نوع معینی از فرهنگ را که در زبان حفظ و پشتیبانی می‌شود، تشکیل می‌دهد. بنابراین، در مقاله حاضر، مسائل شکل‌گیری جوانب ارزشی در سطوح مختلف زبانی، به‌ویژه ویژگی‌های ملی ارزش‌گذاری که تاکنون کمتر به آن پرداخته‌شده است، مطالعه و بررسی می‌شود. ازآنجا‌که ویژگی‌های اخلاقی و ارزشی یک ملت تعیین‌کننده نوع جهان‌بینی آن است و وجود اختلاف در آن‌ها موجب می‌شود نمایندگان فرهنگ‌های مختلف دچار کج‌فهمی یا درک ناقص این مفاهیم شوند، بنابراین مطالعه جزء ارزشی در معنای واژگان و گوناگونی آن در جوامع مختلف انسانی موضوع مهمی است که ضرورت دارد به آن پرداخته‌شود. مقاله به نتایج به‌دست‌آمده از پژوهشی زبان‌شناختی که با هدف مطالعه ویژگی‌های تصورات اخلاقی و رفتاری منتسب به واژه «نفرت» در جامعه روسیه انجام‌شده است، استناد می‌کند. واژگان کلیدی: اجزای معنایی، ارزش‌گذاری، تصویر جهان، ارزش‌های اخلاقی و رفتاری، نفرت.
Type of Study: Research | Subject: Literature
Published: 2017/12/6