آمار Hamlet and Hamletism through the prism of the creativity of M. Lermontov and A. Blok - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Trojanowska B. Hamlet and Hamletism through the prism of the creativity of M. Lermontov and A. Blok. Issledovatel'skiy zhurnal russkogo yazyka i literatury. 2017; 10 (2) :41-56
URL: http://journaliarll.ir/article-1-116-en.html
Department of Russian Literature and Culture Bydgoszcz
Abstract / Аннотация:   (795 Views)
The author of the article aims to explain world literature through such concepts as the concept of Hamletism and the character of Hamlet in relation to selected works of Russian Romanticism, in particular, the beginning of realism and symbolism as an outstanding current of the Silver Age. Subject of a careful comparative analysis is the works of Mikhail Lermontov ("Demon" and "Masquerade"), then the selected poetic texts of Alexander Blok. In the article, the author tries to show the functioning of Hamlet and the concept of Hamletism referring both to the selected creators, their author's code, and to the general trends in the assimilation of Shakespeare's literature on Russian soil, especially in the era of Romanticism, the formation of Realism and Symbolism. The article shows artistic transformations in their presentation, referring primarily to the reception of amplification in Lermontov and the use of role-playing lyrics and mask lyrics in Blok's poetry. In both cases, Hamlet as a literary character, and the very notion of Hamletism are supplemented with a new content, often of an autobiographical nature, which is especially characteristic of Blok.
Keywords: Hamlet, Hamletism, M. Lermontov, A. Blok, Comparison, Artistic Means Of Expression.
بررسی موضوع هملت و هملتیسم از دریچه آثار ادبی م. لرمانتف و آ. بلوک بئآتا ترجانوفسکا* استاد ادبیات و فرهنگ روسی دانشگاه کازیمیر کبیر، بیدگوشچ، لهستان. (تاریخ دریافت: مارس 2017؛ تاریخ پذیرش: مه 2017) در مقاله حاضر نویسنده در پی تبیین مفاهیم کلی ادبیات جهان، از قبیل مفهوم هملتیسم و شخصیت هملت در مقایسه با آثار ادبی منتخب مکتب رمانتیسم روسی‌_ به‌ویژه اوایل مکتب‌های ادبی رئالیسم و سمبلیسم_ به‌عنوان مهم‌ترین مکتب ادبی عصر نقره‌ای ادبیات روسی است. این مقایسه تطبیقی بر اساس آثار میخائیل لرمانتف («ابلیس» و «بالماسکه») و آثار منظوم آلکساندر بلوک صورت گرفته است. نویسنده در این مقاله در صدد است که تأثیرگذاری هملت و مفهوم هملتیسم را، هم با ارجاع به نویسندگان منتخب و کدهایی که در این آثار می‌دهند و هم با استناد به گرایش‌های عمومی به درک و کاربرد روح آثار شکسپیر در فضای ادبی روسیه نشان‌دهد از سوی دیگر، به‌ویژه این مفهوم را در دوره رمانتیسم و شکل‌گیری رئالیسم و سمبلیسم بررسی و تبیین می‌کند. در این مقاله نمونه‌هایی از تحولات ادبی در تصورات نویسندگان مذکور، پیش از هر چیز با استناد به صنعت ادبی شرح و بسط در آثار لرمانتف و استفاده از غنای نمایشی و غنای ماسک در آثار بلوک تشریح شده‌است. در هر دو مورد، شخصیت ادبی هملت و مفهوم هملتیسم بار و محتوای جدیدی می‌‌یابد که اغلب ماهیتی اتوبیوگرافیکی دارد و به‌طور خاص ویژه آثار بلوک است. واژگان کلیدی: هملت، هملتیسم، م. لرمانتف، آ. بلوک، مقایسه، صنایع ادبی.
Type of Study: Research | Subject: Literature
Published: 2017/12/6

© 2018 All Rights Reserved | Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury

Designed & Developed by : Yektaweb