آمار Leo Tolstoy′s anti-war perspective - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tokarev Valeriyevich G, Yahyapour M. Leo Tolstoy′s anti-war perspective. Issledovatel'skiy zhurnal russkogo yazyka i literatury. 2017; 10 (2) :29-40
URL: http://journaliarll.ir/article-1-115-en.html
1- Professor, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University , grig72@mail.ru
2- Professor of Russian Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literature
Abstract / Аннотация:   (806 Views)
The article considers the representation of war in Leo Tolstoy's artistic and journalistic work. The concept of "War" is a key notion in the writer's works. The paper describes the lexicon embodying the topic. To express the essence of the concept, Leo Tolstoy uses such words as sumasshestviye (madness), zlo (evil), and nasiliye (violence). The article analyzes the evolution of attitudes towards war. It studies linguistic ways of argumentation by Leo Tolstoy. Peculiarities of Leo Tolstoy's thesaurus are regarded in the aspect of war conceptualization. Tolstoy's creativity is characterized by condemnation of war. However, if early on, Tolstoy makes exceptions for people's liberating war, later Tolstoy believes any war to be a manifestation of evil and violence. The author's evaluation of the reality of militar patriotism has changed. The article presents a model of the writer's fragment concept sphere, where the war is the result of power and state institutions.
Keywords: Concept, L.N. Tolstoy, War, Conceptualization, Categorization.
دیدگاه‌های ضد جنگ ل.ن. تالستوی گریگوری والری‌یویچ توکارِف* استاد اسنادشناسی و سبک‌شناسی زبان روسی دانشگاه دولتی تربیت‌معلم لف تالستوی تولا، تولا، روسیه. مرضیه یحیی‌پور** استاد زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (تاریخ دریافت: آوریل 2017؛ تاریخ پذیرش: اوت 2017) در مقاله حاضر، ویژگی‌های بازنمایی حوادث جنگ در آثار ادبی و مطبوعاتی تالستوی مطالعه و بررسی شده‌است. موضوع «جنگ» از موضوعات کلیدی و اصلی آثار این نویسنده است. در این مقاله به واژگان تداعی‌کننده موضوع جنگ پرداخته می‌شود. تالستوی به‌منظور بیان ماهیت «جنگ» از واژه‌های جنون، شرارت و خشونت بهره می‌برد. همچنین در این مقاله سیر تغییر و تحول دیدگاه‌های تالستوی درباره جنگ تحلیل و ویژگی‌های واژه‌نامه تالستوی با رویکرد مفهوم‌سازی جنگ بررسی‌شده است. از ویژگی‌های بارز آثار تالستوی این است که وی جنگ را محکوم می‌کند. اگرچه او در آثار ابتدایی خود از جنگ‌های دفاعی میهنی و جنگ‌های با هدف آزادسازی میهن حمایت می‌کرد، اما در آخرین آثارش هرگونه جنگ را به‌عنوان نمادی از خشونت، شر و هرگونه رفتارهای نظامی‌گرایانه و حتی حس وطن‌پرستی را منفی ارزیابی می‌نمود. در مقاله حاضر مدل بخشی از مفهوم‌سازی نویسنده ارائه‌شده است که در آن جنگ محصول فعالیت‌های نهادهای قدرت و دولت معرفی می‌گردد. واژگان کلیدی: مفهوم، ل.ن. تالستوی، جنگ، مفهوم‌سازی، طبقه‌بندی.
Type of Study: Research | Subject: Literature
Published: 2017/12/6

Send email to the article author


© 2018 All Rights Reserved | Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury

Designed & Developed by : Yektaweb