آمار Pushkin's Sonnetiana - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


Рoet, literary critic, , pln-road@yandex.ru
Abstract / Аннотация:   (825 Views)
The article systematizes the modern achievements of pushkinistics and of studies in prosody and literary genres as they deal with Pushkin’s sonnets. It makes an attempt to recreate the real picture of the sonnet experience of A.S. Pushkin as a complete and permanently developing artistic and aesthaetic phenomenon, presenting an ever-lasting treasure of the Russia style. Making reference to the difficulties and vicissitudes of the process of determination, and the extent and value of Pushkin’s sonnet creation, the work shows the complex way to the scientific truth in the historical-literary process.
Keywords: A. Pushkin, The European Canon, Russian Sonnet, Free Sonnet, The Pushkin Sonnet.
بررسی غزل‌های پوشکین لودمیلا نیکالایونا کارنِیوا* شاعر و ادیب، جمهوری کریمه، روسیه. (تاریخ دریافت: ژوئن 2017؛ تاریخ پذیرش: اوت 2017) نویسنده در مقاله حاضر به طبقه‌بندی و نظام‌مندسازی دستاوردهای به‌دست آمده در حوزه پوشکین‌شناسی، شعرشناسی و سبک‌شناسی می‌پردازد. این مقاله در حقیقت تلاشی برای بازسازی تصویر واقعی تجربه غزل‌سرایی آ.س. پوشکین و تبیین و معرفی آن به‌عنوان پدیده‌ای‌ ادبی-زیباشناختی است که مستقل و پیوسته در حال رشد بوده و در عین حال، جزء لاینفکی از فضای ادبی شاعر است و گنجینه‌ای پایا و ماندگار از سبک بزرگ روسی در اختیار همگان قرار می‌دهد. ضمن اذعان به دشواری و پیچیدگی تعیین حجم و اهمیت غزل‌های پوشکین، مقاله حاضر راه دشوار حرکت به‌سوی حقایق علمی در فرآیند تاریخی-ادبی را نشان می‌دهد. واژگان کلیدی: پوشکین، قالب‌های ادبی اروپا، غزل روسی، غزل آزاد، غزل پوشکین.
Type of Study: Research | Subject: other
Published: 2017/11/25