آمار Безличные предложения со значением физического состояния лица и живого существа с субъектом в винительном падеже в зеркале персидского языка - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی
دوره 11، شماره 1 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 179-196 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


1- университет Тарбиат Модарес ، mrmoham@modares.ac.ir
2- университет Тарбиат Модарес
چکیده:   (166 مشاهده)

В настоящей статье рассматриваются безличные предложения с субъектом в винительном падеже, которые передают физическое состояние лица и живого существа. Предпринимается попытка сопоставления их с персидскими коррелятами. Анализируемый тип безличных предложений в силу своей специфики (использование субъекта в винительном, а не в распространенном дательном падеже; несоответствие синтаксической структуры с родным, персидским, языком и т.п.) может вызывать трудности различного характера для персоязычных учащихся. В статье показано, что для многих из анализируемых русских предложений можно найти персидские корреляты, в которых субъект предложения не совпадает с подлежащим. Использование таких конструкций в процессе обучения может способствовать более эффективному усвоению данной русской конструкции иранскими студентами.

واژه‌های کلیدی: безличные предложения، физическое состояние، винительный падеж، русский язык، персидский язык.
جملات بدون شخص روسی دارای فاعل واقعی در حالت مفعول مستقیم با بیان معنای وضعیت جسمانی شخص و موجود زنده در آیینه زبان فارسی آبتین گلکار استادیار گروه زبان روسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. محمدرضا محمدی دانشیار گروه زبان روسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. محبوبه علیاری شوره‌دلی استادیار گروه زبان روسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. مجید استیری دانشجوی دکتری زبان روسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (تاریخ دریافت: مارس 2017؛ تاریخ پذیرش: ژانویه 2018) این مقاله به بررسی آن دسته از جملات بدون شخص روسی اختصاص دارد که فاعل واقعی آنها در حالت مفعول مستقیم بوده و وضعیت جسمانی شخص و موجود زنده را بیان میکنند. تلاش شده است این جملات روسی با ساختارهای معادلشان در زبان فارسی آن تطبیق داده شوند. جملات بدون شخص بررسیشده به خاطر ساختارهای ویژه خود (استفاده از فاعل واقعی در حالت مفعول مستقیم به جای فاعل واقعی در حالت مفعول باواسطه که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد، عدم تناسب ساختار نحوی این جملات با زبان مادری فارسی و غیره) ممکن است مشکلات مختلفی را برای دانشجویان فارسیزبان به وجود آورند. در مقاله نشان داده شده است که برای بسیاری از جملات روسی که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند میتوان معادلی فارسی پیدا کرد که در ساختارشان فاعل واقعی با نهاد برابری نکند. استفاده از این ساختارها در زمان آموزش (به جای جملاتی با ساختارهای قاعدهمند و فصیحتر از دید سبکشناسی زبان فارسی) میتواند در فراگیری مؤثرتر ساختارهای جملات بدونشخصی روسی برای دانشجویان فارسیزبان مثمر ثمر باشد. واژگان کلیدی: جملات بدون شخص، وضعیت جسمانی، حالت مفعول مستقیم، زبان روسی، زبان فارسی.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: زبانشناسی تطبیقی
انتشار: ۱۳۹۷/۵/۸
* نشانی نویسنده مسئول: университет Тарбиат Модарес