آمار Memory imagination and literary creativity as origins in the works of A. S. Pushkin - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Stebeneva Vasil'evna L. Memory, imagination and literary creativity as origins in the works of A. S. Pushkin. Issledovatel'skiy zhurnal russkogo yazyka i literatury. 2017; 9 (1) :73-90
URL: http://journaliarll.ir/article-1-104-en.html
Academy of Social Management, Моscow, Russia. , lvstebeneva@mail.ru
Abstract / Аннотация:   (1157 Views)
The article analyses the research carried out during the last 5 years, which is dedicated not only to a historical theme in Pushkin’s works, but also historicism as a phenomenon of A.S. Pushkin’s creative mind. In contrast with traditionally considered aspects of Pushkin’s historicism, the author analyses the genesis of Pushkin’s perception of history. The events imprinted in the memory of the people were always deeply interesting for A.S. Pushkin. In Pushkin’s works the memory belongs to the poet. Reminiscences inspire the lyrical subject: memory, in the state of “lyrical excitement”, is transformed into imagination and inspiration. However, Pushkin’s poet does not only keep the memory of the past, he also apprehends the truth, foresees the future. So, in Pushkin’s fictional world the historical truth and the prophesy about the future are combined, they interact and determine each other in the poet’s inspiration. It is the poetic connotations that add an unusual dimension to Pushkin’s historical tragedy “Boris Godunov”.
Keywords: Pushkin, Memory, Imagination, Literary Creativity, Poet, History.
حافظه و خاطرات تاریخی، تخیل و خلاقیت ادبی به عنوان ریشه‌های تاریخی در آثار آ.س. پوشکین لیودمیلا واسیلیونا ستِبینیوا* دانشیار گروه زبان و ادبیات آکادمی مدیریت اجتماعی مسکو، روسیه (تاریخ دریافت: دسامبر 2016؛ تاریخ پذیرش: فوریه 2017) مقاله حاضر به تحلیل پژوهش‌های انجام شده در پنج سال گذشته که در آنها علاوه بر موضوع تاریخ در آثار پوشکین، مسئله حافظه تاریخی نویسنده به عنوان پدیده ذهن خلاق پوشکین نیز بررسی شده‌است، می‌پردازد. بر خلاف پژوهش‌های دیگر، ما به بُعد پیدایش و منشأ حس تاریخی پوشکین می‌پردازیم. حوادث تاریخی ثبت‌شده در یاد مردم یا تاریخ همیشه موضوعات مورد علاقه پوشکین بودند اما در دنیای ادبی و هنری پوشکین حقِ داشتن حافظه تاریخی تنها به خود شاعر تعلق دارد. خاطرات، الهام‌بخشِ موضوعات تغزلی اند و خاطراتی که با «نگرانی‌های شاعرانه» محصور شده‌اند، در یک لحظه به تخیل و الهام تبدیل می‌شوند. شخصیت شاعرانه پوشکین نه تنها نگهدار خاطرات گذشته است، بلکه به حقیقت نایل می‌شود و از آینده خبر می‌دهد. بنابراین، در آثار پوشکین حقایق تاریخی و پیشگویی آینده در الهامات شاعرانه او ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. همین مفاهیم شاعرانه هستند که به تراژدی تاریخی پوشکین یعنی «باریس گادونوف» جلوه ویژه‌ای بخشیده‌اند. واژ‌گان کلیدی: آ.س. پوشکین، خاطرات، تخیل، خلاقیت و ذوق ادبی، شاعر و تاریخ.
Type of Study: Research | Subject: Russian Language
Published: 2017/02/22

Send email to the article author


© 2018 All Rights Reserved | Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury

Designed & Developed by : Yektaweb