آمار Manipulation in advertising text: lexical and semantic aspect - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shustova Viktorovna S, Platonova Anatoljevna E. Manipulation in advertising text: lexical and semantic aspect. Issledovatel'skiy zhurnal russkogo yazyka i literatury. 2017; 9 (1) :43-58
URL: http://journaliarll.ir/article-1-102-en.html
1- Perm state national research university, Perm, Russia. , lanaschust@mail.ru
2- Perm state national research university, Perm, Russia.
Abstract / Аннотация:   (1273 Views)
The present paper focuses on the questions of modern advertising science, structure of advertising and elements making actual manipulative influence from the addresser. Advertising encourages product sales, is an instrument of forming ethical standards, values, creating cultural values, standards and mode of behavior that is why the wide system of means for achieving aims of advertisers is needed. Linguistic manipulation is the most powerful feature which is considered as a conscious and purposeful use of peculiarity of organization and usage of linguistic means. The question is about split-level tools of realization of illocutionary intention of addresser. Together with the phonetic, morphologic tools the authors pay great attention to lexical tools which are dominant.  Taking into account the size of the paper syntactic tools are out of it. Linguistic manipulation in advertising text is a special type of manipulation that is why the formalization of manipulation in other words the defining tools, which execute the function of manipulation, is essential for linguistic research, theory of communication, linguistic pragmatics and many other research areas. 
 
Keywords: Advertising, Manipulation, Advertising Text, Phonetic Tools, Morphologic Tools, Lexical Tools, Intensifier.
تأثیربخشی در متن پیام‌های تبلیغاتی... از دریچه معناشناختی سوتلانا ویکتورونا شوستووا* استاد زبان و ادبیات روسی دانشگاه دولتی تحقیقات ملی پرم، پرم، روسیه. یلنا آناتولی‌یونا پلاتونووا** استادیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه دولتی تحقیقات ملی پرم، پرم، روسیه. (تاریخ دریافت: دسامبر 2016؛ تاریخ پذیرش: فوریه 2017) مقاله حاضر به مطالعه و بررسی مسائل مربوط به تبلیغات، شامل ساختار متون تبلیغی و اجزای مختلف آن که باعث تأثیرگذاری هر چه بیشتر متن تبلیغی گوینده می‌شود می‌پردازد. تبلیغ موجب افزایش میزان فروش کالا می‌شود و ابزاری مؤثر در شکل‌گیری اصول و گرایش‌های اخلاقی، نهادینه کردن ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی و سبک رفتاری به شمار می‌رود؛ بنابراین، نیاز به یک نظام جامع از ابزارهای مؤثر در راستای رسیدن تبلیغ‌کننده به اهداف خود بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از عوامل کلامی بسیار مؤثر در این راستا تأثیرگذاری زبانی، شامل بهره‌گیری و استفاده آگاهانه و هدفمند از ابزارهای زبانی است که گوینده در سطوح مختلف زبانی به منظور تحقق اهداف بیانی خود استفاده می‌کند. در این مقاله در کنار ابزارهای آواشناختی و مورفولوژیکی (صرفی)، به ابزارهای واژگانی نیز به دلیل گستردگی کاربردشان توجه شده‌ و به دلیل محدودیت در حجم مقاله به ابزارهای نحوی پرداخته نشده است. تأثیرگذاری زبانی در متن تبلیغات نوع خاصی از تأثیرگذاری کلامی است؛ بنابراین، شناسایی ابزارهای تأثیرگذار در پژوهش‌های زبانی، تئوری ارتباطات، کاربرد زبانی و بسیاری از شاخه‌های علمی امری بسیار مهم به شمار می‌رود. واژ‌گان کلیدی: تبلیغات، تأثیرگذاری، متن تبلیغات، ابزارهای آواشناختی، ابزارهای مورفولوژیکی، ابزارهای واژگانی، تشدیدکننده.
Type of Study: Research | Subject: Russian Language
Published: 2017/02/22

Send email to the article author


© 2018 All Rights Reserved | Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury

Designed & Developed by : Yektaweb