آمار "Cursed Watch" F.Z. Jalali in the context of F.M. Dostoevsky's poetics - Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury - پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zavyalova Evgenevn E. "Cursed Watch" F.Z. Jalali in the context of F.M. Dostoevsky's poetics. Issledovatel'skiy zhurnal russkogo yazyka i literatury. 2017; 9 (1) :27-42
URL: http://journaliarll.ir/article-1-101-en.html
University of Astrakhan, Astrakhan, Russia. , zavyalovaelena@mail.ru
Abstract / Аннотация:   (1192 Views)
This article analyzes the story known Iranian writer Firuz Zanuzi Jalali. "Cursed Watch" compared with the works of F.M. Dostoevsky, are analogous to the events of the novel "Crime and Punishment". There are Parallels between street accidents, there are similarities in the descriptions seen by the characters, marked similarities in the descriptions of the paintings, which have seen characters, similarities in the image of their rooms and the proximity of the portrait details. We compare the characters of the main characters – Sakit and Raskolnikov; it proves that each of them is governed by specific principles. Raskolnikov checks its exclusivity, committing murder; hero mired in pride, he is moving away from people. The actions of the Sakit is not so radical, but they are distinguished by the same setting – nowhere to get used to and do not bind; this desire means a willingness to reject love. Adoption of the subconscious, antisocial nature of the reflex principle in man – an important idea, uniting works of Russian and Iranian writers. The result produced by comparing the conclusion that the two main characters go from a sense of their own exceptionalism awareness of the community.
 
Keywords: Ф.З. Джалали, Ф.М. Достоевский, Компаративистика, Двойственность Изображений, Хронотоп, Идея.
«ساعت لعنتی» فیروز زنوزی جلالی از دریچه بوطیقای داستایفسکی یلنا یوگئنی‌یونا زاویالووا* استاد زبان و ادبیات روسی دانشگاه دولتی آستراخان، آستراخان، روسیه. (تاریخ دریافت: ژوئن 2016؛ تاریخ پذیرش: ژانویه 2017) مقاله حاضر به بررسی داستان کوتاه «ساعت لعنتی» نوشته نویسنده مشهور ایرانی، فیروز زنوزی جلالی و مقایسه تطبیقی آن با آثار داستایفسکی می‌پردازد. این داستان با حوادث رمان «جنایت و مکافات» شباهت‌هایی دارد؛ نکات مشترکی از قبیل حوادث خیابانی که برای قهرمانان داستان‌ها اتفاق می‌افتد و همچنین شباهت‌های دو اثر در توصیف مناظر از زبان شخصیت‌های داستان، توصیف اتاق‌های آنها و اشتراکات دو اثر به لحاظ قرابت ویژگی‌های شخصیتی قهرمانان دیده می‌شود. ویژگی‌های شخصیتی قهرمانان اصلی دو اثر یعنی سکیته و راسکولنیکوف مقایسه و نشان داده می‌شود که هر کدام از آنها از اصول اخلاقی خاصی بهره می‌گیرد. راسکولنیکوف مرتکب قتل می‌شود تا از این طریق فردیت خاص خود را به اثبات برساند. وی در غرور غوطه‌ور شده و به تدریج از مردم فاصله می‌گیرد. با اینکه سکیته به این اندازه رفتارهای تند و افراطی از خود بروز نمی‌دهد اما در شخصیت او اصولی مبنی بر اینکه نباید به هیچ چیز عادت کرد و وابسته شد، به خوبی نمایان است. این امر به معنی تمایل به رد عشق است. صحه گذاشتن بر باطنی بودن، ذاتی و طبیعی بودنِ ماهیت هنجارهای ضد اجتماعی در انسان، موضوع مشترک در آثار این دو نویسنده ایرانی و روس است. نتایج مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد که هر دو قهرمان در حال گذار از احساس فردیت و یگانگی به معرفت «اجتماعی» بودن هستند. واژ‌گان کلیدی: فیروز زنوزی جلالی، داستایفسکی، ادبیات تطبیقی، دو گانگی در تصویرپردازی، کرونوتوپ، ایده.
Type of Study: Research | Subject: Russian Language
Published: 2017/02/22

Send email to the article author


© 2018 All Rights Reserved | Issledovatelskiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury

Designed & Developed by : Yektaweb